Participatiewet: werkgevers

In 2015 voerde de overheid de Participatiewet in. Het doel van de wet is dat mensen met een arbeidsbeperking gemakkelijker een betaalde baan vinden en zo kunnen stijgen op de zogenaamde participatieladder. Op deze en de volgende pagina’s vindt u informatie over de Participatiewet, die voor u als werkgever nuttig is.

 

We vertellen u ook graag hoe ROVINIJ uw bedrijf kan helpen een steentje bij te dragen aan een maatschappij waarin iedereen naar mogelijkheid kan participeren.

Het doel van de Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Met deze wet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap en mensen met een bijstandsuitkering, die kúnnen werken, gemakkelijker aan een betaalde baan komen.

Het criterium is dat bedrijven die meer dan 25 medewerkers in dienst hebben, een werkplek moeten bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. In eerste instantie gebeurt dit op vrijwillige basis. Mocht echter blijken dat dit niet lukt, dan wordt een quotum ingesteld met hoge sancties voor bedrijven die hieraan niet voldoen.

Vier vragen van werkgevers

ROVINIJ helpt u graag uitzoeken welke gevolgen deze wet heeft voor u. Hieronder leest u een viertal veelvoorkomende vragen. Wellicht herkent u zichzelf?

968-Naamloos 
ROVINIJ is de aangewezen partij om mee te schakelen. Wij weten alles van de wet- en regelgeving, maar regelen ook de administratie, zoeken passende mensen en begeleiden hen. Bel voor een afspraak!

969-Naamloos
Het vinden van geschikte medewerkers zit ROVINIJ in het bloed. En juist voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zetten we graag een stapje extra. U betaalt gewoon per gewerkt uur, de rest is voor onze rekening.

970-Naamloos
Dat is nou mooi geregeld. Bij een samenwerking met ROVINIJ loopt u geen enkel risico. Wij zijn formeel de werkgever, u betaalt ons per gewerkt uur. Dus bij ziekte, uitval of andere gebeurtenissen draaien wij op voor de kosten, niet u.

971-Naamloos
Het afhandelen van administratie is een klus waar ROVINIJ heel goed in is. We doen het al jaren en we doen het heel graag ook voor u. Maak uw vraag kenbaar en wij verzorgen al het papierwerk tot in de puntjes.

Heeft u geen antwoord gekregen op úw vraag? Neem contact op met ROVINIJ, wij helpen u graag verder.

Klimmen op de participatieladder

Hierboven hadden we het al even over de participatieladder. Wat is dat eigenlijk? En welke middelen bestaan er om te stijgen op deze ladder? De participatieladder is een instrument dat voor iedere burger kan vaststellen welke deelname hij of zij in de samenleving heeft. De overheid wil graag dat het goed gaat met de mensen en dat zij stijgen op deze ladder. Het ultieme doel is om geheel zelfstandig betaald te functioneren op de arbeidsmarkt. De ladder heeft zes treden, van sociaal geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning.

Wat is een participatieladder?

De participatieladder meet op welke ‘trede’ iemand zich in het heden bevindt. Een arbeidsdeskundige van het UWV stelt dat vast. Ook gaat de deskundige na wat de cliënt nodig heeft om te kunnen participeren in de maatschappij. Denk hierbij aan inburgering, laaggeletterdheid of opleiding. De deskundige gaat na in hoeverre de cliënt in kwestie groeimogelijkheden heeft. De ladder maakt in het navolgende proces zichtbaar welke stappen de cliënt maakt.

Hoe werkt de participatieladder?

Na een meting laat de ladder zien in hoeverre iemand deelneemt aan de maatschappij. Op de ladder kun je volgen of iemand zich ontwikkelt en doelen behaalt. Na inzet van bijvoorbeeld een training of voorziening, kan er een tweede meting gepland worden. Die laat zien of de deelname is gestegen. Is dat zo, dan is er sprake van duurzame participatie. Deze aanpak geeft meer inzicht dan alleen het antwoord op de vraag: ‘hoe hoog is de uitstroom uit de uitkering?’

De participatieladder geeft inzicht

De participatieladder geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wanneer kan iemand duurzaam participeren?
  • Wat zijn de uitgangspunten, doelen en resultaten van de cliënt?
  • Waar heeft de cliënt behoefte aan? Wat wil hij of zij leren?
  • Is er groei mogelijk? En zo ja, welke groei?

Wet participatiebudget

Voor 2009 waren er verschillende budgetten voor re-integratie en participatie. Met de komst van de Wet participatiebudget (januari 2009) zijn die schotten zo veel mogelijk weggenomen. De gemeentelijke middelen voor re-integratie, inburgeringsvoorzieningen en volwasseneneducatie zijn dan ook ondergebracht in één participatiebudget. Dit budget wordt onder meer ingezet bij:

Inburgeringsbehoefte

Dit is de behoefte om beter thuis te raken in Nederland. Wat is er nodig om de Nederlandse taal te leren? Welke kennis over het leven in Nederland kan nog worden aangevuld? Kandidaten kunnen kiezen uit:

  • het inburgeringsexamen
  • het Staatsexamen NT2
  • een diploma beroepsonderwijs

Laaggeletterdheid

Wie moeite heeft met lezen en schrijven, komt moeilijk mee in de samenleving. Een baan vinden is dan ingewikkeld. De overheid stelt geld beschikbaar aan projecten die laaggeletterdheid tegengaan.

Startkwalificatie

Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Onder een startkwalificatie verstaan we: een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.